KANBrief 2/17

Cyfryzacja: możliwości i wyzwania dla bezpieczeństwa i higieny pracy

Cyfryzacja stwarza nowe opcje dla organizacji pracy, a tym samym nowe możliwości dla bezpieczeństwa i zdrowia. Dotyczy to wszystkich form pracy, bez względu czy jest to praca umysłowa czy fizyczna. Wyzwaniem jest wykorzystanie dostępnych możliwości w taki sposób, aby znaleźć rozwiązanie, które zaspokoi potrzeby danego przedsiębiorstwa.

Cyfryzacja oznacza, że wszelkiego rodzaju informacje są przetwarzane elektronicznie i umieszczane w sieci, umożliwiając tym samym efektywne zarządzanie informacjami. Dzięki temu na przykład grafiki pracy i instrukcje mogą być przygotowywane dla danej sytuacji, z uwzględnieniem postępów w pracy, konfiguracji produktów czy doświadczenia pracownika. Informacje mogą być wyświetlane nie tylko na tradycyjnych ekranach, lecz również na inteligentnych okularach czy w miejscu, w którym wykonywana jest praca. Takie formy prezentacji zapewniają bezpośredni związek między informacjami a obiektem pracy (patrz rysunek). Można więc znacząco zmniejszyć wysiłek związany z wyszukiwaniem odpowiednich informacji. Ważne jest jednak, aby podczas projektowania systemu cyfrowego, na przykład wybierając ważne informacje czy ustalając formę ich prezentacji, wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa, tak aby rozwiązanie to zostało zaakceptowane.

Cyfrowe przetwarzanie dużej ilości informacji pozwala na lepsze planowanie wykorzystania zasobów ludzkich. Powierzając pracownikom wykonanie danego zadania można wziąć pod uwagę nie tylko ich dostępność i kwalifikacje, lecz również obciążenie psychiczne poszczególnych pracowników. Obciążenie psychiczne można ustalić i uwzględnić w procesie planowania za pomocą narzędzi komputerowych, tworząc indywidualny profil pracownika, miejsca pracy i zadań, zgodnie z ustalonymi procedurami, na przykład wykorzystując metodę kluczowych wskaźników1. Tego typu system pozwala również przypisać zadanie do danej osoby co najmniej raz w określonym okresie, aby utrzymać odpowiedni poziom doświadczenia w realizacji zadania oraz informacje o zasadach BHP związanych z wykonywaniem tego zadania. Taka strategia systematycznych rotacji zapewnia regularne zmiany w sytuacjach obciążenia psychicznego, dzięki czemu obciążenie jest lepiej rozdzielone między pracowników.

Dzięki cyfryzacji monotonne zadania związane z transportem mogą być wykonywane przez system automatycznego transportu, a zadania, w których występuje duże obciążenie wykonują roboty współpracujące. Siła pracownika łączy się wówczas z siłą robota, chroniąc układ mięśniowo-szkieletowy człowieka przed nadmiernymi obciążeniami i ich skutkami. W celu skutecznego wykorzystywania tych możliwości, należy w taki sposób zorganizować współpracę z robotem, aby pracownik postrzegał go jako aktywne narzędzie. System czujników i odpowiednie oprogramowanie sterujące zapobiegają ewentualnym kolizjom między człowiekiem a robotem. Dzięki takim strategiom projektowania jak zastosowanie lekkich robotów o niskiej wartości przenoszonej masy, ograniczone są siły, które mogą powstać podczas pracy robota. Przykłady te pokazują, że cyfryzacja stwarza wiele nowych możliwości2. Ważne jest, aby przedsiębiorstwa dostrzegły te możliwości i wykorzystały związany z nimi potencjał w sposób inteligentny, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Dr.-Ing. Tim Jeske  t.jeske@ifaa-mail.de          Prof. Dr.-Ing. Sascha Stowasser s.stowasser@ifaa-mail.de

 

Ergonomia w koncepcji Przemysł 4.0

Cyfryzacja wiąże się z wieloma nowymi wyzwaniami i obciążeniami dla człowieka. Należy je uwzględniać podczas planowania pracy. W niemieckiej mapie drogowej normalizacji dla koncepcji Przemysł 4.03, opublikowanej przez DIN i DKE, podkreślono zagadnienia związane z przyjaznym projektowaniem pracy.

Nowo powstały komitet normalizacyjny DIN ds. ergonomii w strukturze pracy i projektowaniu wyrobów w koncepcji Przemysł 4.0 obrał sobie za cel ustalenie norm dotyczących projektowania pracy i wyrobów. Prace komitetu rozpoczną się od przeprowadzenia przeglądu istniejących norm i zaktualizowania ich oraz ustalenia potrzeb dla nowych działań normalizacyjnych. Pierwsze wyniki spodziewane są na początku 2018 roku.

Dr inż. Patricia Stock, zastępca przewodniczącego komitetu normalizacyjnego DIN ds. ergonomii w strukturze pracy i projektowaniu wyrobów w koncepcji Przemysł 4.0

1 www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Physische-Belastung/Leitmerkmalmethode/Leitmerkmalmethode_node.html
2 Krajowe organy normalizacyjne 28 państw członkowskich UE oraz kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Szwajcaria, a także Turcja, Macedonia i Serbia
3 www.din.de/blob/95954/42935f7a165f16e341967b8a9f91c026/aktualisierte-roadmap-i40-data.pdf