KANBrief 3/16

IPA: badania na rzecz ochrony zdrowia w miejscu pracy

W ostatnich latach badania w dziedzinie medycyny pracy znacząco przyczyniły się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń dla zdrowia związanych z pracą. Celem Instytutu Prewencji i Medycyny pracy DGUV (IPA)1 jest wdrażanie wyników badań z tej dziedziny, dzięki czemu promowane jest bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy.

IPA, Instytut Niemieckiego Zakładu Ubezpieczenia Wypadkowego jest jednocześnie instytutem badawczym wydziału medycyny Uniwersytetu Rurh Bochum. Pracuje tam około 140 osób, specjalistów z różnych dziedzin: medycyny, toksykologii, statystyki i epidemiologii, chemii, fizyki, inżynierii, psychologii i biologii.

Unikalna i kompleksowa koncepcja badań

Celem działań prowadzonych w IPA jest wspieranie zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Dlatego właśnie IPA współpracuje na stałe z instytucjami ubezpieczenia wypadkowego, aby zająć się problemami zidentyfikowanymi w praktyce i opracować takie wyniki badań, które można z powodzeniem wdrażać w przedsiębiorstwach.

Badania naukowe prowadzone przez IPA obejmują wszystkie choroby człowieka, które mogą wystąpić w miejscu pracy. Zakres tematyczny badań jest odpowiednio szeroki, a jednocześnie spełnia wysokie normy jakości naukowej. Szczególny nacisk położony jest na badania poświęcone wpływowi różnych substancji niebezpiecznych oraz ich mieszanin na zdrowie człowieka. W instytucie badane są choroby wynikające z narażenia na czynniki chemiczne, biologiczne i fizyczne, różne formy nowotworów oraz ich wczesne wykrywanie, alergie, choroby układu oddechowego, a także choroby skóry i neurodegeneracyjne. Prowadzone są również badania nad wpływem pracy zmianowej na zdrowie oraz uszczerbkami na zdrowiu psychicznym z powodu stosowania substancji niebezpiecznych o intensywnym zapachu.

IPA to pięć centrów kompetencji dedykowanych medycynie, toksykologii, alergologii/immunologii, epidemiologii i medycynie molekularnej, wyposażonych do prowadzenia wysokiej jakości badań nad skutkami dla zdrowia ludzi bezpośrednio w miejscu pracy, tak aby wykazać złożone związki przyczynowe. Badania prowadzone są w ścisłej współpracy z instytucjami ubezpieczenia wypadkowego, przedsiębiorstwami i ubezpieczonymi. IPA posiada laboratorium badania narażenia, dzięki któremu może przeprowadzić symulację narażenia w miejscu pracy przy zapewnieniu znormalizowanych warunków ekspozycji. W laboratorium tym badane są w warunkach znormalizowanych możliwe skutki zdrowotne oddziaływania określonych, dopuszczalnych w miejscu pracy stężeń gazów, aerozoli i pyłów.

Badania in-vitro kultur komórkowych można przeprowadzić pod kątem bardziej zróżnicowanej analizy wyników badań przeprowadzonych na ludziach oraz w celu wyjaśnienia związków przyczynowych. Badania in-vitro mogą również dostarczyć informacji na temat zagrożeń dla człowieka, które można następnie zbadać podczas badań epidemiologicznych.

Przykłady realizowanych obecnie projektów2

  • Brakuje rzetelnych danych z badań na ludziach, aby ustalić wartości narażenia zawodowego na pyły i nanocząstki. IPA prowadzi badania wziewne o krótkim czasie trwania, aby ustalić zależność między dawką a skutkiem, która mogłaby służyć jako podstawa do określenia wiarygodnych wartości ND3.
  • Od 2010 roku prowadzone są badania nad wpływem pracy zmianowej na występowanie chorób układu krążenia, cukrzycy, zaburzeń psychicznych i nowotworów. Badana jest między innymi jakość snu, wpływ światła, koncentracja, produkty metabolizmu i poziom hormonów.
  • Stworzenie banku próbek, w którym przechowywane są do przyszłego wykorzystania próbki krwi, tkanek, moczu, DNA wraz z informacjami na temat uczestników badania oraz samych próbek, w tym osobiste poziomy narażenia. Dane te są dostępne dla instytutów w Niemczech i zagranicą do celów dalszych badań naukowych.
  • Opracowanie metod analitycznych dla celów biomonitoringu narażenia.

Transfer wyników badań

Ważnym punktem wyjścia dla badań prowadzonych w IPA jest możliwość transferu wyników tych badań do przemysłu. Pracownicy naukowi IPA reprezentują instytut w wielu organizacjach i dzięki temu wyniki badań oraz ich doświadczenie znajdują odzwierciedlenie w przepisach i normach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Profesor Dr Thomas Brüning

bruening@ipa-dguv.de

1 www.ipa.ruhr-uni-bochum.de/e
2 www.ipa.ruhr-uni-bochum.de/e/Forschung
3 NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie