Logo 25 Jahre KAN

KANBrief 1/17

Sztuczne, biologicznie efektywne oświetlenie – mapa drogowa wyznacza cele

© Michael Hüter

Światło, w każdej postaci, wywiera wpływ na fizjologię człowieka. Ze względu na to, że jest to złożone zagadnienie, nie udało się opracować zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w pracy związanych w zastosowaniem relatywnie nowej technologii sztucznego, biologicznie efektywnego oświetlenia. We wrześniu 2016 roku Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji zorganizowała spotkanie przedstawicieli zaangażowanych stron, aby opracować strategię na rzecz bezpiecznego użytkowania technologii oświetleniowych.

W ciągu ostatnich 20 lat zdobyliśmy nową wiedzę na temat wpływu światła na zegar biologiczny człowieka. Sztuczne, biologicznie efektywne oświetlenie może wspierać zegar biologiczny, ale może go również rozregulować. Prowadzone są obecnie liczne badania w tym obszarze, a podmioty opracowujące normy pracują nad tym zagadnieniem na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. W ramach normalizacji międzynarodowej postanowiono w pierwszej kolejności określić stan wiedzy. Następnie komitet ISO zdecyduje, jakie działania normalizacyjne należy podjąć. W związku z tym, że nowe technologie oświetleniowe rodzą wiele pytań dotyczących zarówno nowych możliwości jak i zagrożeń, KAN przedstawiła uwagi krytyczne w stanowisku na temat normalizacji dotyczącej sztucznego, biologicznie efektywnego oświetlenia1

Seminarium KAN: „Human-centric Lighting”
Wiele różnych grup - producenci, projektanci, naukowcy, partnerzy społeczni, a także przedstawiciele środowiska zajmującego się bezpieczeństwem i higieną pracy aktyw + nie działają w tym obszarze, ale czasami chcą osiągnąć różne cele. W wrześniu 2016 r. KAN zorganizowała seminarium na temat “human-centric lighting”, czyli oświetlenia ukierunkowanego na człowieka, aby porównać stanowiska różnych stron i wymienić się wiedzą. Seminarium odbyło się w siedzibie producenta oświetlenia w miejscowości Arnsberg (Niemcy). Jego celem było między innymi uzgodnienie wspólnej strategii działań w obszarze sztucznego, biologicznie efektywnego oświetlenia, która umożliwi właściwe uwzględnienie aspektów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy.

Podczas seminarium przedstawiono istniejące zastosowania tej technologii w miejscu pracy, dzięki czemu uczestnicy uzyskali dodatkowe informacje i uświadomili sobie, że nie można zwlekać z podjęciem działań. Nowoczesne technologie oświetleniowe nie są już bowiem projektem z przyszłości, ale są coraz częściej stosowane.

Podczas dyskusji wymieniono następujące, kluczowe zagadnienia, dla których nie znaleziono dotychczas rozwiązań:

  • W jaki sposób można zobrazować najnowszą wiedzę na temat możliwości i zagrożeń związanych ze stosowaniem sztucznego, biologicznie efektywnego oświetlenia?
  • W jaki sposób przeprowadzić długoterminowe badania terenowe?
  • Kto jest odpowiedzialny za zagrożenia wynikające z nieprawidłowego oświetlenia, biorąc pod uwagę, że nadal nie ma konkretnych zaleceń dotyczących jego stosowania? Co w związku z tym powinno być uregulowane i w jaki sposób?
  • Kto jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentów referencyjnych, które stosować będą na przykład projektanci i pracodawcy?

Mapa drogowa z Arnsberg
Uczestnicy “seminarium dla przyszłości” przedstawili wiele możliwych rozwiązań dla przedstawionych problemów. Ważne jest, aby określić cele, przeszkody, które należy pokonać i zastanowić się, jak niebawem będzie wyglądać oświetlenie.

Wyniki tych prac przedstawiono w postaci „Mapy drogowej z Arnsberg”. Jej główne cele to kontynuowanie dyskusji zapoczątkowanej podczas seminarium, publikowanie informacji i postępu w badaniach naukowych, a także finansowanie dalszych badań, w tym dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Pierwszym działaniem wynikającym z opracowanej mapy drogowej jest wykonanie przeglądu literatury, który zleciła Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji po szczegółowych konsultacjach z podkomitetem ds. oświetlenia DGUV. Zdecydowano się na zlecenie takiego przeglądu, ponieważ niektóre badania oświetlenia zakończyły się niejednoznacznymi wynikami. W przeglądzie zostaną uwzględnione (wstępne) wyniki działalności normalizacyjnej na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. Przegląd ten będzie najbardziej wyczerpującym zbiorem wiedzy naukowej, uwzględniającym elementy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy i ma stanowić podstawę dla działań prewencyjnych oraz zagadnień naukowych, które nadal wymagają rozwiązania.

KAN planuje organizację kolejnego seminarium na początku 2018 roku, aby podtrzymać tak obiecująco rozpoczęty dialog. Ponadto wiosną 2017 r. zostanie opublikowane zaktualizowane stanowisko KAN dotyczące sztucznego, biologicznie efektywnego oświetlenia.  

Anna Dammann                          Katharina von Rymon Lipinski
dammann@kan.de                  vonrymonlipinski@kan.de