KANBrief 1/12

Niemiecka ustawa o bezpieczeństwie wyrobów: co nowego?

1 grudnia 2011 roku, Niemiecka Ustawa o bezpieczeństwie urządzeń i wyrobów (GPSG) została zastąpiona przez Ustawę o bezpieczeństwie Wyrobów (ProdSG). Nowa nazwa ustawy oraz jej rozszerzenie (40 artykułów w porównaniu z 21 w poprzedniej wersji) sugerują, że wprowadzono znaczące zmiany. Bliższa interpretacja pokazuje jednak, że pomimo wielu drobnych zmian, utrzymano sprawdzoną już strukturę poprzedniej ustawy.

W 2008 roku w ustawodawstwie europejskim pojawiły się trzy nowe instrumenty1. Razem tworzą one nowe ramy prawne (New Legislative Framework - NLF), ktore regulują zasady wprowadzenia wyrobow na rynek. NLF wprowadził dwie nowe koncepcje, ktore zostały w sposob dosłowny przyjęte w nowej ustawie o bezpieczeństwie wyrobow. Koncepcja udostępniania na rynku zastąpiła wcześniejszą koncepcję "wprowadzenia na rynek". Zdefiniowano ją jako "dostarczenie wyrobu do celow dystrybucji, konsumpcji lub zastosowania na rynku Wspolnoty w trakcie prowadzenia działalności komercyjnej, odpłatnie lub bezpłatnie". Wyrób będzie w przyszłości rozumiany jako "substancja, środek lub towar wytworzony w procesie produkcji". Zniesiono koncepcję technicznych urządzeń stosowanych w pracy, bez zastąpienia jej. Grupa wyrobow - technicznych urządzeń stosowanych w pracy została jednak uwzględniona w nowej koncepcji "wyrobu".

Lepiej określony zakres
Te dwie koncepcje mają decydujące znaczenie dla zakresu ustawy o bezpieczeństwie wyrobow. Jednocześnie nie wprowadzają one znaczących zmian w porownaniu z GPSG. Zakres ustawy o bezpieczeństwie wyrobow został bardziej szczegołowo określony. Artykuł 1 (3) ProdSG określa wyraźnie obszary, ktore są wyłączone z zakresu ustawy (na przykład urządzenia medyczne). Niektore obszary natomiast utrzymano, mimo że istnieją dla nich bardziej szczegołowe przepisy statutowe. Przykładem są wyroby budowlane - w ich przypadku przepisy określają właściwości, ktore pozwolą na zbudowanie budynku. Natomiast zapisy ustawy ProdSG precyzują, że wyrob budowlany musi być bezpieczny w użyciu, co jest kluczowe dla ochrony pracownikow zatrudnionych na placach budowy.

Ułatwienia w handle wyrobami używanymi
Ustawa ProdSG zawiera rozdział, w ktorym znajdziemy wymagania dotyczące obrotu wyrobami - większość zapisow pozostawiono bez zmian. Należy jednak wspomnieć o jednym, nowym zapisie. Dotyczy on wprowadzania na rynek używanych wyrobów niekonsumpcyjnych. Ma on wpływ szczegolnie na handel używanymi maszynami. Nowe maszyny w momencie wprowadzenia do obrotu muszą być technologicznie nowoczesne. Jeśli wymaganie to miałoby zastosowanie do maszyn używanych, większość z nich nie nadawałaby się do obrotu. Starsze maszyny mogą jednak być bezpiecznie użytkowane, nawet jeśli nie spełniają wymagania dotyczącego nowoczesności technologicznej. W artykule 3 (2) ustawy dodano więc zapis, ktory uwzględnia tę sytuację. Określa on, że maszyny używane nie muszą być nowoczesne, muszą być jednak bezpieczne w momencie ponownego wprowadzenia do obrotu.

Uwagę czytelnikow przyciągną rownież dwa zagadnienia, ktorym poświęcono osobny rozdział w ustawie. Zapisy regulujące zasady stosowania znaku GS włączono do rozdziału 5, uporządkowano i przeformułowano. Jednocześnie przyjęto nowe zapisy, ktore dodają wagi znakowi GS i podkreślają jego znaczenie.

Zapisy dotyczące nadzoru rynku znalazły się w rozdziale 6 ustawy. Zostały one rozszerzone o zapisy rozporządzenia WE nr 765/2008. W wyniku tego nadzor rynku stał się centralnym elementem funkcjonowania europejskiego rynku wewnętrznego. Zostało to rownież podkreślone znaczącym zwiększeniem limitow kar. Wykroczenia związane z bezpieczeństwem będą w przyszłości karane grzywną, ktora może osiągnąć wysokość 100 000 EUR (dawniej 30 000 EUR).

 

Dirk Moritz
Federalne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

dirk.moritz@bmas.bund.de 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektorych krajowych przepisow technicznych do produktow wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunkow wprowadzania produktow do obrotu
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE w sprawie wspolnych ram dotyczących wprowadzania produktow do obrotu