Logo 25 Jahre KAN

KANBrief Przemysł 4.0: czy to naprawdę rewolucja?

EN ISO 27500: Organizacja zorientowana na człowieka - Racjonalne przesłanki i ogólne zasady

Ludzie stoją razem i tworzą zarys szkła powiększającego© katty2016 - Fotolia.com

Przedsiębiorstwa powinny być oceniane nie tylko pod kątem zysków i wydajności, ale również pod kątem tego, jak dobrze wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego. Siedem największych państw uprzemysłowionych świata (G7) dodało jeszcze jeden aspekt: kwestię zorientowania na człowieka. Sposób, w jaki można to osiągnąć w przedsiębiorstwach opisany jest w nowej normie EN ISO 275001.

Pojęcie zorientowania na człowieka jest wyrazem potrzeby wywierania przez przedsiębiorstwa swojego wpływu na ludzi i ich zachowanie, tak aby firmy spełniały potrzeby zarówno pracowników, jak i klientów. Norma EN ISO 27500, przeznaczona dla firm i organizacji dowolnej wielkości, zawiera zalecenia dotyczące kształtowania organizacji zorientowanych na człowieka. Jej celem jest podnoszenie świadomości wśród menedżerów nie tylko w zakresie korzyści biznesowych, ale również w interesie pracowników firmy. Podkreślenie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad zorientowanych na człowieka sprzyja takiemu podnoszeniu świadomości. Norma ta nie jest jednak normą systemu zarządzania i dlatego nie jest przeznaczona do celów certyfikacji.

Norma wymienia siedem zasad charakterystycznych dla firmy zorientowanej na człowieka:

  • Firma postrzega różnice pomiędzy poszczególnymi osobami - klientami i pracownikami - jako atut, a nie problem, i bierze te różnice pod uwagę: różnice w wysokości ciała, na przykład, są brane pod uwagę podczas pracy i projektowania produktu; różnice w umiejętnościach i wiedzy mogą być wykorzystywane do rozwiązywania problemów.
  • Firma zorientowana na człowieka stosuje normy międzynarodowe i najlepsze praktyki w celu zapewnienia, że produkty, systemy i usługi są dostępne dla klientów i pracowników o najbardziej zróżnicowanych możliwościach i cechach.
  • Firma uznaje, że ludzie są częścią systemu, w którym pracują. Podczas projektowania nowych systemów pracy i modyfikacji już istniejących systemów pracy firma bierze pod uwagę potrzeby użytkowników.
  • Firma podejmuje kroki niezbędne do ochrony osób przed zagrożeniami dla ich zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu. Kroki te obejmują dobrowolne działania wykraczające poza środki przewidziane prawem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - zarówno w przedsiębiorstwie, jak i poza nim. Przyczynia się to do poprawy produktywności i zmniejsza ryzyko urazów i chorób zawodowych.
  • Firma oferuje swoim pracownikom sensowną pracę, w której mogą oni wykorzystać i rozwijać swoje umiejętności. Spółka ceni wkład wniesiony przez pracowników i nagradza ten wkład zarówno finansowo, jak i w inny sposób.
  • Firma komunikuje się otwarcie i przejrzyście zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jeśli na przykład mają zostać podjęte (trudne) decyzje, pracownicy są informowani w odpowiednim czasie i we właściwy sposób.
  • Firma uznaje swoją społeczną odpowiedzialność poprzez wdrożenie siedmiu zasad ISO 26000 - Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności: odpowiedzialność wobec społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego; przejrzystość w podejmowaniu decyzji i działaniach; zachowanie etyczne; poszanowanie interesów wszystkich zainteresowanych stron; poszanowanie praworządności; poszanowanie międzynarodowych norm postępowania; oraz poszanowanie praw człowieka.

Norma EN ISO 27500 uwzględnia ludzi - niezależnie od tego, czy są oni pracownikami czy klientami organizacji - i odnosi się do odpowiednich norm międzynarodowych. Obejmują one normę ISO 26000 - Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności oraz normę EN ISO 26800 - Ergonomia - Podejście ogólne, zasady i pojęcia. Norma EN ISO 27500 przedstawia w zwięzłej formie zasady zorientowania na człowieka. Przeznaczona jest dla członków zarządu; jej uzupełnieniem dla menedżerów jest norma EN ISO 27501:2017-07 - Organizacja zorientowana na człowieka - Wytyczne dla menedżerów.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) również korzystają z podejścia polegającego na ukierunkowaniu na człowieka. Niedostateczne zasoby ludzkie oraz brak czasu i wiedzy fachowej są jednak często przeszkodą w jego realizacji. DIN oferuje wsparcie na stronach internetowych Komisji ds. MŚP (KOMMIT)2 oraz Helpdesku dla małych i średnich przedsiębiorstw3.

Sibylle Adenauer

Instytut Stosowanej Ergonomii Pracy i Inżynierii Przemysłowej (Institut für angewandte Arbeitswissenschaft - ifaa), Dział ds. wydajności i produktywności w miejscu pracy

Prof. Dr.-Ing. Sascha Stowasser

Dyrektor Instytutu Stosowanej Ergonomii Pracy i Inżynierii Przemysłowej (Institut für angewandte
Arbeitswissenschaft - ifaa); Przewodniczący Komitetu Normalizacyjnego ds. Ergonomii (NAErg)iejscu pracy

1 EN ISO 27500:2017-05, Organizacja zorientowana na człowieka - Racjonalne przesłanki i ogólne zasady
2 Komisja ds. MŚP (KOMMIT) N iemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (DIN): Wsparcie dla MŚP i organizacji przemysłowych: www.din.de/en/about-standards/benefits-for-the-private-sector/sme-commission-kommit
3 Helpdesk dla MŚP – Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (DIN): www.din.de/en/about-standards/benefits-for-the-private-sector/sme-commission-kommit/sme-help-desk