Logo 25 Jahre KAN

KANBrief Przemysł 4.0: czy to naprawdę rewolucja?

DSV - głos niemieckiego ubezpieczenia społecznego w Europie

Broszura informacyjna na temat normalizacji w opiece społecznej i zdrowotnej© Deutsche Sozialversicherung

Od 1993 r. niemieckie instytucje ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego i wypadkowego ściśle współpracowały ze sobą w Europejskim Przedstawicielstwie Niemieckich Ubezpieczeń Społecznych (DSV) w Brukseli, aby wspólnie przedstawiać swoje interesy instytucjom UE. W wielu kwestiach Przedstawicielstwo Europejskie jest również ważnym partnerem KAN.

Stowarzyszenie wspierające, „Deutsche Sozialversicherung Arbeitsgemeinschaft Europa e. V.” (Europejski Zespół Roboczy ds. Niemieckich Ubezpieczeń Społecznych) utworzone w 1993 r., doroczne posiedzenie jego członków oraz Europejski Komitet Koordynacyjny (EKA), pełniący funkcję organu wykonawczego, stanowią podstawę prac DSV1. Przyjęte rezolucje i cele polityczne uzgodnione przez te organy są wdrażane przez siedmioosobowy zespół w biurze łącznikowym (Przedstawicielstwo Europejskie).

Jakie są zadania Przedstawicielstwa Europejskiego?

Działalność biura łącznikowego ds. ubezpieczeń społecznych w Brukseli oraz kwestie, którymi się zajmuje, są bardzo zróżnicowane. Przykłady obejmują takie zagadnienia jak normalizacja usług zdrowotnych i socjalnych, Praca 4.0, cyfrowa opieka zdrowotna i pielęgniarska oraz europejski filar praw socjalnych. Działalność sieci ma zasadnicze znaczenie dla wywierania wpływu na szczeblu europejskim. Siedziba DSV ma więc idealną lokalizację w dzielnicy europejskiej, bardzo blisko Parlamentu Europejskiego oraz wielu innych stowarzyszeń i instytucji. W budynku mieści się również ESIP, Europejska Platforma Ubezpieczeń Społecznych, której członkiem jest również DSV. Członkami ESIP jest 40 krajowych organizacji zajmujących się ubezpieczeniami społecznymi z 15 państw członkowskich UE.

Przedstawicielstwo Europejskie podejmuje działania w każdym przypadku, gdy interesy niemieckiego ubezpieczenia społecznego mają być reprezentowane w Unii Europejskiej, w szczególności podczas tworzenia ustawodawstwa lub monitorowania innych inicjatyw. Sieć DSV umożliwia szybkie znalezienie sojuszników na szczeblu europejskim w określonych obszarach. Wynikłe w ten sposób stanowiska prezentowane wspólnie są pozytywnie postrzegane przez instytucje UE.

Dotyczyło to również normalizacji usług zdrowotnych. Stowarzyszenia patronackie niemieckiego ubezpieczenia społecznego opracowały stanowisko2 w tej sprawie, w którym wezwały Komisję Europejską oraz europejskie i krajowe instytuty normalizacyjne do zaprzestania prac nad normalizacją w obszarze usług zdrowotnych i socjalnych. Ponadto DSV brał udział w opracowaniu wspólnego stanowiska ESIP3 i wywiera wpływ na Grupę Specjalistyczną ds. Usług Opieki Zdrowotnej przy Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN), w której ESIP posiada status obserwatora. Wydarzenia organizowane przez DSV mają na celu ułatwienie dyskusji z szeregiem podmiotów, takich jak Komisja Europejska i Parlament Europejski4.

Europejskie Przedstawicielstwo ściśle monitoruje nowe tematy pojawiające się na poziomie UE. Obecnym przykładem jest wniosek dotyczący rozporządzenia UE w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, usług i procedur instytucji emerytalnych i ubezpieczeń zdrowotnych oraz organów rejestracyjnych i podatkowych państw członkowskich UE. Portal taki w znacznym stopniu pomógłby obywatelom przeprowadzającym się z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego. W praktyce należy jednak najpierw pokonać szereg przeszkód. Na przykład różne organy administracji nie zostały jeszcze połączone w sieć tak ściśle, jak byłoby to konieczne.

Jeśli krajowe instytucje ubezpieczeń społecznych mają pytania dotyczące zagadnień europejskich, mogą kierować je do Przedstawicielstwa Europejskiego. Przedstawicielstwo Europejskie informuje również instytucje na bieżąco za pomocą elektronicznego newslettera i biuletynu informacyjnego ed*5.

KAN i DSV

KAN ściśle współpracuje z Przedstawicielstwem Europejskim, zwłaszcza w zakresie normalizacji usług zdrowotnych oraz Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)6. Doradza Przedstawicielstwu Europejskiemu w zakresie norm. KAN i DSV wspólnie opracowują strategie i stanowiska. Z kolei DSV jest w stanie, dzięki znakomitym kontaktom sieciowym, zapewnić KAN dostęp do kanałów dyskusji w instytucjach UE. Ze względu na to, że podmioty normalizacyjne coraz częściej podejmują tematy mające wpływ na instytucje ubezpieczeń społecznych, współpraca ta z pewnością zostanie w przyszłości zintensyfikowana.

Ilka Wölfle                                                                     Anna Dammann

ilka.woelfle@dsv-europa.de                                    dammann@kan.de
Dyrektor Europejskiego Przedstawicielstwa
Niemieckich Ubezpieczeń Społecznych