KANBrief 4/10

Informacje na temat normalizacji dla MŚP

Organizacje normalizacyjne i stowarzyszenia przemysłowe dostarczają szereg informacji, narzędzi do wyszukiwania i usług, które skierowane są szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przedstawiamy wybrane narzędzia, które wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa w stosowaniu norm i uczestniczeniu w procesie normalizacyjnym.

Portal Niemieckiego Instytutu Normaliza­cyjnego dla sektora rzemiosła i handlu
www.handwerk.din.de

DIN we współpracy z Centralnym Związkiem Rze­miosła Niemieckiego (ZDH) opracował portal dla małych i średnich firm rzemieślniczych i handlo­wych. Po bezpłatnej rejestracji użytkownicy mają możliwość wyszukiwania norm dla konkretnych grup zawodowych, dzięki czemu są w stanie szybko określić, które z norm są dla nich ważne. Oprócz danych bibliograficznych można przeglą­dać także spis treści danej normy oraz streszczenie. Oprócz opcji wyszukiwania norm, w portalu znajdziemy również informacje na temat spe­cjalistycznych zagadnień ważnych dla tej grupy zawodowej oraz linki do dodatkowych infor­macji, w tym informacji o normach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku zapotrzebowania na dane normy, można je za­mówić w wydawnictwie Beuth prowadzonym przez DIN lub bezpośrednio pobrać z portalu za odpowiednią opłatą.

Portal dla projektów norm
www.entwuerfe.din.de

Aby ułatwić przedsiębiorstwom uczestnictwo w działalności normalizacyjnej, DIN stworzył portal dla projektów norm. W odpowiednich działach publikowane są tu projekty norm poddane an­kiecie powszechnej. Można je bezpłatnie prze­glądać i zgłaszać uwagi. Wymagana jest jednak wcześniejsza, oczywiście bezpłatna rejestracja. Projekty norm można wyszukiwać za pomocą komitetów normalizacyjnych lub słów kluczo­wych. Użytkownicy, którzy zgłosili uwagi lub propozycje zmian w projekcie normy są zapra­szani na spotkania podczas których przedsta­wiane są zgłoszone komentarze. Są oni również informowani o reakcji na zgłoszone uwagi.

NoRA
www.nora.kan.de/en

NoRA to wyszukiwarka norm, która oferuje wie­le opcji wyszukiwania norm dotyczących bezpie­czeństwa i higieny pracy. Oprócz wyszukiwania za pomocą słów kluczowych, użytkownicy mogą przeglądać listę norm dotyczącą szczegółowych zagrożeń lub obszarów zastosowań i dzięki temu mieć do dyspozycji przegląd norm z danej dziedzi­ny. Użytkownicy mają dostęp nie tylko do danych bibliograficznych, lecz również do spisu treści, streszczeń oraz linków do norm powiązanych. Baza danych aktualizowana jest co miesiąc i obec­nie zawiera informacja na temat około 6600 norm.

Helpdesk dla MŚP w DIN oraz CEN/CENELEC
http://www.din.de/en/about-standards -> SME Help Desk

Niemiecki Instytut Normalizacyjny utworzył cen­tralny punkt kontaktowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, do którego można kierować pytania związane z normalizacją. Helpdesk wspiera MŚP w zidentyfikowaniu i stosowaniu norm oraz przepisów, a także doradza firmom, które chcą aktywnie zaangażować się w działal­ność normalizacyjną.

www.cen.eu/cen/Services/SMEhelpdesk

Helpdesk CEN-CENELEC bezpłatnie dostarcza informacji małym i średnim przedsiębiorstwom, które chcą dowiedzieć się czegoś więcej na te­mat normalizacji europejskiej oraz możliwości zaangażowania się w tą działalność. Odpowiedzi na pytania udzielane są za pomocą poczty elek­tronicznej. Punkt ułatwia również nawiązanie kontaktów między użytkownikami a krajowymi ekspertami do spraw normalizacji dla MŚP, jeśli jest to konieczne.

ABC Normalizacji
www.din.de/en -> Wyszukaj: 1x1

Jest to praktyczny, 36 stronicowy przewodnik na temat normalizacji (wydany w języku niemiec­kim), który wyjaśnia korzyści dla firm płynące z norm, ich znaczenie prawne, jak są opracowy­wane, jak małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uczestniczyć w procesie normalizacyjnym i w jaki sposób mogą znaleźć normy, które dotyczą ich działalności. Przewodnik ten został wydany wspólnie przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, DIN i ZDH.

Publiczne biblioteki norm
http://www.beuth.de/en/standards/overview-standards

W bibliotekach norm Niemieckiego Instytutu Nor­malizacyjnego, które istnieją w ponad 70 miastach w Niemczech można przeszukiwać i bezpłatnie analizować pełen zespół norm niemieckich i innych przepisów technicznych. W większości przypad­ków normy dostępne są w formie elektronicznej i mogą być przeglądane na specjalnych stanowi­skach komputerowych. W niektórych bibliotekach można również dokonać zakupu norm.

 

Sonja Miesner
miesner@kan.de