KANBrief 1/09

Instytucje ubezpieczeniowe sektora publicznego – nowi członkowie Komisji Ochrony Pracy i normalizacji

W listopadzie 2008 roku członkowie Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV), wyrazili zgodę, aby niemieckie instytucje ubezpieczenia wypadkowego sektora publicznego były reprezentowane w obszarze normalizacji przez Komisję Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN), tak jak ma to miejsce w przypadku Branżowych Stowarzyszeń Zawodowych (BG), instytucji odpowiedzialnych za ustawowe ubezpieczenie wypadkowe i prewencję w sektorze przemysłu.

Instytucją odpowiedzialną za działalność KAN jest Stowarzyszenia na rzecz Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Europie (VFA). KAN otrzymuje 51% środkow fi nansowych z VFA, pozostałe 49% fi nansowane jest przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec. Dotychczas jedynymi członkami VFA były Branżowe Stowarzyszenia Zawodowe.

Sytuacja zmieniła się, gdy 1 czerwca 2007 roku nastąpiło połączenie HVBG (Federacja Instytucji Statutowego Ubezpieczenia Wypadkowego i Prewencji) z BUK (Centralna Federacja Instytucji Ubezpieczeniowych Sektora Publicznego). W efekcie powstała nowa organizacja nadrzędna - Niemiecki Zakład Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV). Okazało się, że nie wszystkie instytucje członkowskie stowarzyszenia instytucji systemu ubezpieczenia wypadkowego były rownież członkami VFA. Jedynym logicznym rozwiązaniem było rozszerzenie członkowstwa w VFA o instytucje ubezpieczenia wypadkowego sektora publicznego.

W tym celu podczas posiedzenia członkow DGUV, ktore odbyło się w dniach 27-28 listopada 2008 r. w Fulda, przegłosowano uchwałę dotycząca przyjęcia instytucji ubezpieczenia wypadkowego sektora publicznego do VFA. Po rozszerzeniu członkowstwa w VFA, wszystkie jego organy i komitety będą miały taki sam skład jak organy i komitety DGUV. Uchwała musi jeszcze zostać przyjęta przez poszczegolne instytucje ubezpieczenia wypadkowego sektora publicznego, lecz już stanowi podstawę, dzięki ktorej instytucje te będą mogły korzystać z wynikow działalności KAN.

Wcześniejsza współpraca
W skład instytucji ubezpieczenia wypadkowego sektora publicznego wchodzi 20 funduszy ubezpieczenia wypadkowego sektora publicznego, stowarzyszenia samorządowych ubezpieczycieli wypadkowych, 4 fundusze ubezpieczenia wypadkowego straży pożarnej, fundusz ubezpieczenia wypadkowego kolei oraz usług pocztowych i telekomunikacyjnych, a także fundusz ubezpieczenia wypadkowego administracji federalnej. Instytucje te ubezpieczają pracownikow sektora publicznego, uczniow, studentow oraz inne grupy takie jak pracownikow wolontariatu (szczegolnie ochotniczej straży pożarnej), czy dzieci przebywające w żłobkach.

KAN już wcześniej w kilku przypadkach wspierał specjalistow BUK - Centralnej Federacji Instytucji Ubezpieczeniowych Sektora Publicznego. Wspolnie opracowano na przykład komentarze dotyczące prysznicow ratunkowych, platform podnoszących dla taborow kolejowych, wymagań bezpieczeństwa dla basenow, sterylizatorow w szpitalach, wyciągow laboratoryjnych, maszyn leśnych i pilarek łańcuchowych. KAN udzieliła wsparcia w tych przypadkach tylko dlatego, że dotyczyły one rownież Branżowych Stowarzyszeń Zawodowych sektora przemysłowego.

Nowe zadania KAN
Po rozszerzeniu się VFA, Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji może zacząć czynnie działać w nowych obszarach, na przykład w kwestii tematow, za ktore odpowiedzialne są komitety eksperckie takie jak "Edukacja" czy "Służby pożarnicze i ratownicze". Obszary te stanowią ponad połowę działalności normalizacyjnej instytucji ubezpieczenia wypadkowego dla sektora publicznego.

Fundusze ubezpieczenia wypadkowego sektora publicznego i stowarzyszenia samorządowych ubezpieczeń wypadkowych mogą więc zgłaszać swoje uwagi w trakcie opracowywania norm europejskich i międzynarodowych. Jeśli uznają, że potrzebne są dodatkowe informacje lub działania dotyczące zagadnień normalizacyjnych, mogą zgłosić to do odpowiedniego działu DGUV odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pracy i normalizację lub do Biura KAN.

 

Hans Gerd von Lennep
hg.vonlennep@kommunen-in-nrw.de