KANBrief 3/17

Przepisy techniczne VDI

Punti focali dell'attività di regolamentazione tecnica del VDI: Protezione dell'aria, Produzione e logistica, Impianti degli edifici e tecniche di costruzione, Energia e ambiente, Technica di misurazione e di automazione© VDI

Założone w 1856 roku Stowarzyszenie Inżynierów Niemieckich (VDI) liczy obecnie 155 000 członków i ma długą tradycję w zakresie przepisów technicznych. Co roku aktualizowanych i publikowanych jest ponad 200 nowych norm VDI. Wraz z innymi instytucjami opracowującymi przepisy techniczne VDI wspiera cel, jakim jest stworzenie spójnego zbioru regulacji obejmujących wszystkie dziedziny techniki.

W 1881 r. VDI podjęło decyzję o promowaniu porównywalności dóbr inwestycyjnych, a w następnym roku opublikowało projekt normy w swoim tygodniku. Czytelnikom czasopisma umożliwiono skomentowanie tego tekstu. 8 marca 1884 r. w czasopiśmie VDI ukazała się pierwsza norma VDI, określająca zasady kontroli kotłów parowych i silników parowych.

Normy VDI
Obecnie dostępnych jest około 2000 norm VDI. Można je zakupić w wydawnictwie Beuth i przeglądać w wyznaczonych bibliotekach. VDI utrzymuje ścisły związek z Niemieckim Komitetem Normalizacyjnym DIN, o czym świadczą dwa wspólne komitety normalizacyjne: komisja VDI/VDE ds. zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza (KRdL) oraz komitet normalizacyjny DIN/VDI ds. akustyki, kontroli hałasu i wibracji (NALS). Decyzja o opracowaniu normy VDI w porównaniu z normą DIN podejmowana jest często w zależności od tematu lub z przyczyn historycznych. Dyskusja na tematy aktualne w komitetach VDI często ujawnia potrzebę określenia w normie aktualnego stanu wiedzy. Tam, gdzie normalizacja europejska lub międzynarodowa jest celem, normy VDI służą w niektórych przypadkach jako podstawa dla norm ISO, IEC lub EN.

Poprzez zbiór norm VDI ma na celu udostępnienie opisów ogólnie przyjętych dobrych praktyk, które dają ekspertom pewność, że poprzez ich stosowanie działają prawidłowo. Znanymi przykładami norm VDI są:

  • VDI 2047 Higiena w otwartych systemach chłodniczych
  • VDI 2221 Systematyczne podejście do opracowywania i projektowania systemów i produktów technicznych
  • VDI 2230 Systematyczne obliczanie naprężenia połączeń śrubowych
  • VDI 6022 Wentylacja i jakość powietrza w pomieszczeniach

Procedura pracy nad normami VDI
Normy VDI są opracowywane na zasadzie konsensusu przez społeczność około 10 000 ekspertów pracujących na zasadzie dobrowolności w 600 komitetach VDI. Prace prowadzone są zgodnie z normą VDI 1000 „Prace normalizacyjne VDI - Zasady i procedury”, która opisuje cel, procedury i statutowe zasady pracy nad normami VDI. W lutym 2017 r. opublikowano zaktualizowaną wersję normy VDI 1000, która zawiera nowe i bardziej szczegółowe treści:

  • Działania, które należy wykonać przed rozpoczęciem prac nad nową normą VDI, są sformułowane bardziej szczegółowo. Jednym z celów jest uniknięcie powielania działań w zakresie regulacji technicznych.
  • Zainteresowane strony, które należy wziąć pod uwagę, zostały wymienione wprost (np. instytucje BHP, związki zawodowe, instytucje państwowe), aby pokazać, że w trakcie prac nad normami VDI można osiągnąć szeroki konsensus.
  • Zmieniono procedurę konsultacji publicznych i wprowadzono nową procedurę odwoławczą z odrębnym regulaminem. Nowym aspektem jest fakt, że strony zgłaszające uwagi są zapraszane na posiedzenie, na którym rozpatrywane są uwagi w celu osobistego przedstawienia swojego stanowiska.

Związki z kwestiami BHP
Działalność VDI jest często związana z zagadnieniami BHP, przede wszystkim w dziale technicznym VDI „Bezpieczeństwo i Zarządzanie”. Dział ten zajmuje się ważnymi aspektami bezpieczeństwa przemysłowego wymienionymi np. w normie VDI 4068 dotyczącej kompetencji osób prowadzących badania. Na bezpieczeństwo i higienę pracy mają jednak również wpływ zagadnienia, takie jak metody wytwarzania przyrostowego, zabezpieczanie ładunków, technologia wind i higiena wody pitnej. Współpraca z przedstawicielami BHP w tych dziedzinach już ma miejsce, zazwyczaj za pośrednictwem właściwych instytucji ubezpieczenia wypadkowego. Intencją jest, aby w przyszłości współpraca ta miała systematyczne podstawy za pośrednictwem sekretariatu KAN.

Dieter Westerkamp
westerkamp@vdi.de

  

Informacje na temat VDI

www.vdi.de

www.vdi.eu/engineering/vdi-standards: Information on VDI standards

www.vdi.de/nnnn: strona internetowa norm VDI