Logo 25 Jahre KAN

KANBrief 2/09

Dokumentacja DIN w jednym miejscu

Od kwietnia 2009 roku seria produktów DIN została zgrupowana pod nazwą DIN SPEC1. Produkty te powstają za pomocą procedur, które niekoniecznie wymagają pełnej zgody wszystkich zainteresowanych stron, dlatego opracowywane są w krótszym czasie niż normy. Z punktu widzenia środowiska BHP dokumenty te mają zastosowania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem.

Ze tego względu, że cykle innowacyjne w niektórych sektorach szybko rozwijających się, takich jak informatyka, są coraz krótsze, istnieje coraz większa potrzeba opracowywania dokumentacji w krótszym czasie. DIN SPEC jest odpowiedzią na ten właśnie rozwój. W celu opracowywania dokumentacji przygotowano cztery różne procedury.

DIN SPEC (PAS): Publicly Available Specifications
DIN SPEC (PAS) są opracowywane przez komitety tymczasowe, w konsultacji z DIN. Inicjatywa taka może wyjść od osoby indywidualnej, organizacji lub komitetu normalizacyjnego.

Na początku musi zostać opracowany plan działania (cele, plan pracy, koszt, itp.), który należy udostępnić bezpłatnie na stronie internetowej Beuth Verlag przez cztery tygodnie. Jeśli którakolwiek z zainteresowanych stron odpowie w tym czasie, może uczestniczyć w opracowywaniu DIN SPEC (PAS).

Komitet opracowuje dokument bez konieczności angażowania wszystkich zainteresowanych stron oraz osiągnięcia konsensusu. W przypadku wątpliwości, przewodniczący decyduje o tym, czy projekt jest kompletny. Istnieje możliwość udostępnienia projektu w internecie bezpłatnie, na okres czterech tygodni w celu konsultacji i zgłaszania uwag. Następnie dokument zostaje przyjęty większością głosów członków komitetu. Wyłącznie członkowie komitetu, którzy przyjęli dokument, są wymieniani jako jego autorzy. Dyrektor DIN musi zatwierdzić publikację DIN SPEC (PAS). DIN jest właścicielem praw autorskich.

DIN SPEC (CWA): CEN Workshop Agreements - porozumienia robocze CEN
CWA to europejski odpowiednik DIN SPEC (PAS). Porozumienie opracowywane jest przez CEN/ CENELEC i może zostać przyjęte na poziomie krajowym w formie DIN SPEC (CWA).

W Niemczech DIN otrzymuje zapytania dotyczące opracowywania CWA i przekazuje je CEN. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, CEN na swojej stronie internetowej publikuje plan działania na co najmniej 60 dni, do którego można zgłaszać uwagi.

Kiedy prace nad CWA kończą się, uczestnicy warsztatów decydują, czy nastąpi etap ankiety powszechnej. Na zakończenie procedury, uczestnicy warsztatów głosują nad dokumentem końcowym. CEN udostępnia CWA wszystkim swoim członkom.

DIN SPEC (Prenorma)
Podobnie jak norma, DIN SPEC (Prenorma) opracowywana jest przez komitet normalizacyjny zgodnie z zasadami DIN 820. Jego zadaniem jest zebranie pierwszych spostrzeżeń i doświadczeń, które w późniejszym etapie będą mogły zostać uzupełnione i przekształcone w normę.

W przeciwieństwie do normy w przypadku DIN SPEC (Prenorma) nie jest wymagana publikacja projektu. Nie musi być on również oparty na porozumieniu wszystkich zainteresowanych stron.

DIN SPEC (Raport techniczny)
DIN SPEC (Raport techniczny) to raport, który przedstawia obecny stan rzeczy. Zawiera on dane i doniesienia, które nie są przeznaczone do publikacji w formie normy lub prenormy. Może on służyć jako podstawa do opracowania normy.

DIN SPEC (Raport techniczny) opracowywany jest przez komitet roboczy DIN lub powstaje poprzez przyjęcie Raportów Technicznych (TR) opracowywanych na poziomie europejskim lub międzynarodowym. Publikacja wymaga akceptacji zarządu DIN.

Ocena po trzech latach
DIN SPEC (PAS, CWA, Prenorma) podlegają ocenie najpóźniej po upływie trzech lat. Podejmowana jest wówczas decyzja czy dokument należy poddać nowelizacji, wycofać, utrzymać, czy przekształcić w normę.

Brak elementów bezpieczeństwa w CWA i PAS
Dzięki krótkiemu czasowi opracowywania, DIN SPEC pełnią funkcję wspierającą postęp techniczny. Jednak w opinii Komisji Ochrony Pracy i Normalizacji, CWA i PAS nie są odpowiednim instrumentem dla aspektów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem, ponieważ przy ich opracowywaniu nie stosuje się najważniejszych zasad normalizacji, takich jak zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, przeprowadzenie badania opinii publicznej czy osiągnięcie konsensusu. KAN opowiada się obecnie za wyłączenie elementów zdrowia i bezpieczeństwa z CWA i PAS za pomocą odpowiednich zasad proceduralnych.

 

Katharina von Rymon Lipinski
vonRymonLipinski@KAN.de

 

1  Więcej informacji na pod adresem: www.spec.din.de/en