KANBrief 3/12

Konferencja EUROSHNET: klucz do bezpieczeństwa wyrobów

Helsinki, które z geograficznego punktu widzenia znajdują się na północnej granicy Europy, natomiast pod względem eko­nomii i technologii w samym jej sercu, gościły w tym roku konferencję sieci EUROSHNET "Współpraca warunkiem bezpie­czeństwa wyrobów". Ponad 150 uczestników z 20 krajów, w większości europejskich, dyskutowało na temat możliwości osiągnięcia bezpieczeństwa wyrobów dzięki wymianie doświadczeń między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Przedstawiciele instytucji państwowych razem z naukowcami, producenci wraz ze specjalistami ds. norm, pracownicy razem z pracodawcami: uczestnicy 4. Europejskiej konferencji organi­zowanej przez sieć EUROSHNET odzwierciedlali wszystkich kluczowych graczy na rynku bezpie­czeństwa wyrobów i wnieśli wartościowy wkład do prezentowanych referatów i dyskusji.

Usłyszeć głos użytkownika
Podstawy prawne bezpieczeństwa wyrobów za­prezentowała Guiseppina Bitondo, przedstawi­cielka Komisji Europejskiej. Podczas gdy Nowe Podejście nadal koncentrowało się na producen­tach, obecnie obowiązujące nowe ramy prawne ukierunkowane są również na akredytację, nad­zór rynku i inne czynniki ekonomiczne. Bezpie­czeństwo wyrobów musi być więc wdrażane na każdym etapie łańcucha produkcji.

W sesji, której przewodniczył David Bosworth (HSE) użytkownicy i producenci dyskutowali na temat stosowania wyrobów. W opinii wie­lu uczestników, pożądane jest, aby użytkowni­cy uczestniczyli w doborze sprzętu roboczego, który ma zostać zakupiony. Jeśli nabywca musi uwzględnić szczególne warunki pracy użyt­kownika, wtedy takie wsparcie jest niezbędne. Dr Jochen Appt (DGUV) i Raphaël Haeflinger (EUROGIP) uważają, że mogłoby to na przy­kład przybrać formę konsultacji prowadzonych przez instytucje zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy, wiarygodnych znaków certyfika­cyjnych oraz opracowywania informacji przez producentów w sposób zrozumiały dla użytkow­ników. Wielokrotnie podkreślano, że użytkow­nicy nie mają okazji przekazywania informacji zwrotnych na temat stosowanych wyrobów.

Zaletą normalizacji jest to, że z zasady jest ona otwarta dla wszystkich zainteresowanych stron. Do takiego wniosku doszli przedstawicie­le instytucji państwowych, organizacji normali­zacyjnych, jednostek prowadzących badania i certyfikację podczas panelu dyskusyjnego pro­wadzonego przez Michaela Kolla, przedstawi­ciela Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec (BMAS). W praktyce jednak użytkownicy, instytucje państwowe, a w szcze­gólności instytucje nadzoru rynku powinny wy­kazać się większym zaangażowaniem.

Bezpieczeństwo wyrobów za dziesięć lat
Misja "bezpieczeństwo wyrobów" nie została zakończona. W opinii Iana Frasera, przedstawi­ciela Komisji Europejskiej, proces prawny funk­cjonuje w zasadzie dobrze po wejściu w życie nowych ram prawnych, jednak i tutaj przydałyby się poprawki dotyczące na przykład kompletno­ści norm czy zaangażowania wszystkich interesa­riuszy. Ernst-Peter Ziethen, zastępca przewodni­czącego ds. kwestii technicznych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) potwierdził, że normalizacja musi spełniać pewne wymaga­nia: powinna być prostsza, szybsza, lepsza oraz bardziej elastyczna, a jednocześnie utrzymywać wysoki poziom opracowywanych norm.

Karl-Heinz Noetel i Henning Krüger przed­stawieciele Niemieckiego Zakładu Ubezpieczeń Wypadkowych sformułowali 10 propozycji do­tyczących przyszłości badań i certyfikacji. Produ­cenci coraz częściej próbują ochronić się przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za wy­roby, dlatego też badania i certyfikacja stają się mają coraz większe znaczenie. W przyszłości co­raz więcej badań będzie prowadzonych techniką wirtualną i cyfrowa. Ważniejsze staną się rów­nież badania dotyczące ergonomii, wydajności energetycznej i odpowiedzialności za środowi­sko naturalne. Akredytacja, znaki bezpieczeń­stwa i jednostki notyfikowane będą miały bar­dziej międzynarodowy charakter, a współpraca z innymi jednostkami będzie niezbędna.

Znaczenie instytucji nadzoru rynku jako klu­czowych graczy dla bezpieczeństwa wyrobów było zagadnieniem, które powracało podczas kolejnych sesji konferencji. Phil Papard (HSE/ ADCO: Grupa ds. Maszyn) podkreślił jednak, że instytucje nadzoru rynku stanęły przed dylema­tem: mają bowiem coraz więcej zadań, a coraz mniej środków1.

Didier Baptiste zaprezentował kluczowe te­maty, nad którymi pracować będzie PEROSH: sieć europejskich instytutów badawczych zajmu­jących się problematyką bezpieczeństwa i higie­ny pracy oraz ergonomii. Wśród tematów tych zajdziemy między innymi choroby układu mię­śniowo - szkieletowego o wieloczynnikowym pochodzeniu, zagrożenia psychospołeczne oraz zagrożenia związane z nowymi technologiami. We wszystkich dyskusjach podkreślano rów­nież, że wyzwaniom stawianym przez nowe wyroby, globalizację, zmniejszenie środków i starzejące się społeczeństwo można sprostać wyłącznie poprzez bliższą i silniejszą współpracę na poziomie europejskim.

 

Angela Janowitz         Harri Vainio  

janowitz@kan.de  Harri.Vainio@ttl.fi

1 Zobacz również artykuł na str. 4.