KANBrief 3/12

Jak będzie wyglądał nadzór rynku za dziesięć lat

Europejski system nadzoru rynku dla wyrobów stosowanych w miejscu pracy jest na rozstaju. Zmniejszenie środków oraz naciski ze strony przemysłu, związków zawodowych i pracowników BHP, żeby działać prężniej - to tylko niektóre wyzwania. W najbliższych latach głównym zadaniem będzie lepsze wykorzystanie środków tak aby stworzyć dobrze skoordynowany i skuteczny system, który będzie wspierał Jednolity Rynek Unii Europejskie i chronił przemysł europejski przed towarami, które nie spełniają odpowiednich wymogów.

 Wyzwanie brzmi "Robić więcej, mając mniej poprzez mądrzejszą pracę". Istnieją narzędzia, które dostarczają informacji, dzięki którym mo­żemy opracować lepszy system i które pomagają nam wyeliminować powtarzające się działania, np. ICSMS1 - główny system archiwizowania I wymiany informacji działający zgodnie z posta­nowieniem artykułu 23 rozporządzenia Parla­mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008, system współpracy krajów nordyckich w celu nadzoru wyrobów stosowanych w pracy, a tak­że sieć EUROSHNET, która ułatwia wymianę in­formacji na temat zagrożeń i sposobów kontroli. Grupa ADCO ds. Maszyn rozpoczęła opracowy­wanie skoordynowanego systemu, w którym znajdą się europejskie projekty nadzoru rynku, które używają niektórych z tych narzędzi. Pro­jekty te dotyczą na przykład poprawy nadzoru wewnętrznego oraz granic zewnętrznych czy też przeniesienia wyników nadzoru rynku do działalności normalizacyjnej i ograniczenie w ten sposób konieczności podejmowania działań zabezpieczających.

System nadzoru rynku potrzebny do roku 2022
Przewiduję, że za dziesięć lat będziemy mieli w Europie skuteczny system nadzoru wyrobów stosowanych w pracy, oparty na współpracy między służbami celnymi, pracownikami i prze­mysłem. Jego celem będzie zidentyfikowanie kluczowych obszarów zagrożeń, planowanie interwencji i koordynowanie działalności wdro­żeniowej, używając systemu ICSMS do wymiany informacji.

Model opracowany przez grupę ADCO ds. Maszyn może być stosowany jako "mapa dro­gowa" do wypracowania lepszego systemu, uwzględniającego wszystkie dyrektywy doty­czące sprzętu roboczego. Potrzebne jest jednak centralne finansowanie, aby zapewnić zaanga­żowanie przedstawicieli wszystkich zaangażo­wanych stron, a nie tylko przedstawicieli tych państw członkowskich, które mogą pozwolić sobie na pokrywanie kosztów podróży.

Oczekuje się, że do roku 2022 system ICSMS będzie stosowany przez wszystkie instytucje nadzoru rynku w Unii Europejskiej i będzie do­starczał wyczerpujących, aktualnych informacji na temat badanych wyrobów. Pozwoli to na dzielenie się wynikami badań, a tym samym wy­eliminuje powielanie prac oraz umożliwi lepsze ukierunkowanie działań. System ICSMS będzie miał bardziej obszerny dział ogólnie dostępny oraz system wprowadzania danych oparty na dyrektywach, który ma być bardziej przyjazny dla użytkownika. Bezpośrednie powiązanie z systemami RAPEX2 i Safeguard wyeliminuje konieczność powtórnego wprowadzania da­nych - proces ten będzie polegał na jednym "kliknięciu".

Państwa członkowskie, które zidentyfikują wadliwe wyroby będą mogły podjąć działania, dzięki którym wyroby te zostaną odpowiednio zmodyfikowane lub wycofane z obroty - do­tyczyć to będzie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obecnie istnieje 27 odrębnych systemów prawnych do monitorowania i wdra­żania przepisów, ale każda instytucja może dzia­łać tylko we własnym kraju. Nie spodziewam się, że do roku 2022 powstanie jedna taka instytu­cja dla całej Unii Europejskiej - jest do nie do za­akceptowania z politycznego punktu widzenia. Chciałbym jednak, żeby na poziomie powstała in­stytucja wykonawcza, która będzie posiadała eu­ropejską osobowość prawną i będzie mogła być wykorzystywana przez wszystkie instytucje nad­zoru rynku, aby wymóc na producencie lub im-porterze działania mające na celu modyfikację wyrobu, tak aby był on zgodny z wymaganiami lub też wycofanie wyroby z rynku w całej UE.

Spodziewam się, że do 2022 roku będziemy użytkownikami europejskiego systemu informa­cji celnej, połączonego z systemem ICSMS, za pomocą którego instytucje nadzoru rynku będą współpracować ze służbą celną w celu zidenty­fikowania prawdopodobnie wadliwych wyro­bów, które są w drodze do UE i przeprowadze­nia interwencji w miejscu wwozu towarów lub w miejscu przejęcia dostawy przez importera.

Chciałbym również, aby poszczególne Dyrek­cje Generalne Komisji Europejskiej ściślej ze sobą współpracowały. Kluczem do tej współpracy jest bliski związek między stosowaniem sprzętu ro­boczego w świetle dyrektywy 2009/104/WE, a dostarczaniem maszyn w świetle dyrektywy 2006/42/WE. Podczas stosowania sprzętu robo­czego wykrywane są zazwyczaj wady i występu­ją wypadki, które są wynikiem błędów i pomyłek w projektowaniu i stosowaniu wyrobów.

 

Phil Papard
HSE / ADCO-Gruppe Maschinen

1 www.icsms.org 
2  Wspólnotowy system szybkiej wymiany informacji dla niebezpiecz­nych produktów nieżywnościowych, http://ec.europa.eu/rapex

Artykuł oparty na prezentacji przedstawionej podczas konferencji sieci EUROSHNET