KANBrief 2/11

Restrukturyzacja system bezpieczeństwa i ochrony pracy

31 maja 2010 r. włoski Instytutu ds. Bezpieczeństwa i Prewencji w Miejscu Pracy (ISPESL) oraz Instytucja Ubezpieczenia Społecznego w Sektorze Morskim (IPSEMA) zostały wcielone do Państwowego Instytutu Ochrony przed Wypadkami przy Pracy (INAIL)1. Celem tej reformy była koncentracja środkow oraz połączenie ubezpieczeń społecznych z badaniami naukowymi.

 "Struktura ta to politycznie właściwy sposób na połączenie się i poprawienie usług związanych z BHP" - podkreśla Marco Fabio Sartori, dyrektor INAIL. Podkreśla, że celem INAIL2 jest "doradztwo we wszystkich dziedzinach związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia", z jasno określoną rolą w kwestii ubezpieczeń, prewencji i rehabilitacji. W ramach nowej struktury INAIL pełni rolę koordynującą, natomiast ISPESL i IPSEMA wykonawczą.

Wszystkie trzy instytucje zostały zrestrukturyzowane, aby poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy, a w szczególności aby zdecydowanie zmniejszyć liczbę śmiertelnych wypadków. Jednocześnie bliższa współpraca w dziedzinie badań naukowych i ubezpieczeń ma zwiększyć efektywność i uniknąć dublowania działań.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia z jednego źrodła
Ma poprawić się jakoś usług i normy jakości w czterech obszarach: prewencji, leczeniu, rehabilitacji i ubezpieczeniach. Ponadto teraz INAIL będzie prezentował wyniki działalności wszystkich trzech instytucji, takich jak publikacje naukowe, a także informował o dostępnych środkach finansowych na badania naukowe oraz promował patenty (na przykład dotyczące ulepszeń technicznych protez).

Aby lepiej nadzorować wdrażanie ustalonych celów w obszarze prewencji, planowane jest otwarcie przedstawicielstw lokalnych, które będą współpracowały bliżej z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP). Przewidziane jest również stworzenie funduszu, który zapewni wsparcie dla MŚP i lokalnych przedstawicieli pracowników w kwestiach związanych z BHP oraz działaniom na rzecz równouprawnienia.

Role INAIL
Dotychczas badania naukowe, udział w działalności normalizacyjnej na poziomie krajowym I europejskim należały do działań prowadzonych głównie przez ISPESL. Ze względu na to, że pracownicy utrzymali swoje dotychczasowe funkcje będą wykonywać te same zadania tylko w ramach INAIL. INAIL będzie więc zaangażowany w opracowywanie norm technicznych, ponieważ do jego zadań będzie należało opracowywanie komentarzy i projektów norm. W porozumieniu z Ministerstwem Pracy INAIL będzie zaangażowany również w projekty badawcze dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zadania pracowników w poszczególnych obszarach zostaną szczegółowo określone w rozporządzeniach, które zostaną niebawem wydane.

INAIL ma rownież kilka dodatkowych zadań

  • Jest odpowiedzialny za zarządzanie i interpretowanie danych pochodzących z krajowego systemy informacji nt. BHP (SINP).
  • Rejestruje dane przedstawicieli pracowników odpowiedzialnych za kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, które dostarczają obowiązkowo pracodawcy.
  • Gromadzi dane dotyczące wypadków przy pracy, których skutkiem jest absencja chorobowa, z wyłączeniem dnia, w którym miał miejsce wypadek.
  • Otrzymuje od prokuratora publicznego informacje na temat przypadków złamania przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy lub ochrony zdrowia lub na temat okoliczności zaistnienia choroby zawodowej. W takich przypadkach INAIL może wystąpić jako współpowód i dochodzić odszkodowania.

Obecne rozporządzenia regulujące kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy we Włoszech to Testo Unico3. Dokument ten jest zbiorem wszystkich rozporządzeń dotyczących BHP, a także opisuje role, które pełni INAIL.

Centrum Zdrowia i Bezpieczeństwa
Jednym z widocznych już rezultatów połączenia ISPESL, IPSEMA i INAIL jest utworzenie Centrum Zdrowia i Bezpieczeństwa (Polo Salute e Sicurezza). Pod specjalnym, bezpłatnym numerem telefonicznym można otrzymać informacje na temat restrukturyzacji systemu. W przyszłości Centrum będzie świadczyło również dodatkowe, spersonalizowane usługi dla klientów instytutów.

 

Orsola Larocca
o.larocca@inail.it

1 Podstawa połączenia: rozporządzenie nr 78 z dnia 31 maja 2010 r. i ustawa nr 122 z dnia 30 lipca 2010 r.
2 www.inail.it
3 Rozporządzenie nr 81 z 2008 r., rozszerzone i zmienione zapisami rozporządzenia nr 106 z 2009 r.