Logo 25 Jahre KAN

KANBrief 3/18

Informacja o emisji hałasu: przewodnik dla producentów maszyn

Strona tytułowa broszury "Przewodnik dla producentów dotyczącej  deklarowania emisji hałasu w instrukcjach obsługi"© NOMAD

Hałas szkodzi pracownikom i wiążą się z nim ukryte koszty. Grupa zadaniowa NOMAD (ds. dyrektywy w sprawie hałasu i dyrektywy w sprawie maszyn) opracowała wytyczne dotyczące sposobu, w jaki producenci maszyn powinni deklarować hałas wytwarzany przez maszyny w celu spełnienia zasadniczych wymagań dotyczących hałasu określonych w dyrektywie maszynowej. NOMAD jest wspólnym projektem państw członkowskich i wspiera Grupę Współpracy Administracyjnej ds. Nadzoru rynku w obszarze dyrektywy maszynowej (Grupa ADCO ds. maszyn)

Dyrektywy nowego podejścia znacznie ułatwiły i uprościły wolny handel maszynami na rynku europejskim. Stwarzają one jednak również duże wyzwanie dla wolnej i uczciwej konkurencji, ponieważ nie wszystkie produkty, do których ich producenci zastosowali znak CE, zostałyby uznane za zgodne z wymaganiami odpowiednich dyrektyw. W związku z tym, w celu zapewnienia wolnej i uczciwej konkurencji, państwa członkowskie muszą ustanowić sposoby prowadzenia odpowiedniego nadzoru rynku i zapewnienia przestrzegania dyrektyw UE.

Z tych powodów, a także mając na uwadze wspólny cel, jakim jest to, aby maszyny wprowadzane do użytku w Unii Europejskiej były bezpieczniejsze i powodowały mniejsze ryzyko dla zdrowia pracowników, europejska grupa zadaniowa NOMAD, wspierana przez Grupę Współpracy Administracyjnej ds. Nadzoru Rynku w obszarze dyrektywy maszynowej, przeprowadziła kontrolę poprzedzającą nadzór rynku. Jej celem była ocena stopnia zgodności z wymaganiami dyrektywy w sprawie maszyn w zakresie informacji na temat poziomu hałasu w odniesieniu do maszyn wprowadzanych do obrotu i oddawanych do użytku od 2000 r. do 2012 r.

Główny wynik tego ćwiczenia był następujący: „Stwierdza się, że ogólny stan zgodności instrukcji obsługi maszyn z wymaganiami dotyczącymi hałasu jest bardzo niski: 80% ocenianych instrukcji nie spełnia wymagań”.

Przewodnik pomagający producentom w wypełnianiu ich obowiązków

Odpowiedzialność za zgodność z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE i dyrektywie 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń – oraz za konsekwencje niezgodności – zawsze spoczywa na producentach. Badanie NOMAD wykazało jednak, że wiele przypadków nieprzestrzegania przepisów przez producentów wynikało z braku wiedzy na temat wymogów prawnych.

Jednym z pierwszych zadań, które grupa zadaniowa NOMAD zrealizowała na poziomie europejskim, było zatem opracowanie „Przewodnika dla producentów” dotyczącego sposobu deklarowania wartości emisji hałasu w instrukcjach obsługi i innej literaturze zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE i dyrektywą hałasową 2000/14/WE.

Przewodnik został opracowany przez przedstawicieli Francji, Niemiec, Holandii, Polski, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii i uzgodniony z grupą ADCO ds. maszyn. Jego celem jest pomoc producentom w wypełnianiu ich obowiązków w zakresie hałasu. Przewodnik, dostępny w sześciu językach, wyjaśnia środki, za pomocą których producenci mogą uzyskać wymagane wartości emisji hałasu dla swoich maszyn oraz sposób przedstawienia ich w instrukcji obsługi dołączonej do maszyny, a także w dokumentacji technicznej.

Zalecenia zawarte w przewodniku dotyczą wszystkich maszyn objętych dyrektywą maszynową, w tym maszyn do użytku na zewnątrz budynków, które są jednocześnie objęte dyrektywą w sprawie hałasu na zewnątrz pomieszczeń. Przewodnik zawiera zalecenia dotyczące sposobu deklarowania wartości emisji hałasu w celu spełnienia wymagań obu dyrektyw.

Przewodnik pomaga producentom w wypełnianiu ich prawnych obowiązków w zakresie deklarowania wartości emisji hałasu w formie, która pomaga użytkownikowi urządzenia zrozumieć i zastosować informacje dostarczone przez producenta.

Przewodnik zawiera również wybrane przykłady częstych błędów, zaobserwowanych podczas badania przeprowadzonego przez NOMAD, które występują zazwyczaj w danych dotyczących emisji hałasu, przedstawionych w instrukcjach obsługi. Zalecenia dotyczące sposobów unikania tych błędów znajdują się w Przewodniku.

W przygotowaniu jest również przewodnik ADCO NOMAD „Buy Quiet” („Kupuj cicho”) dla nabywców i użytkowników maszyn.

W imieniu grupy zadaniowej NOMAD:
Begońa Juan y Seva Guevara (Hiszpania)
Jean Jacques (Francja)

Członkowie grupy zadaniowej NOMAD:

Johanna Bengtsson Ryberg (SWEA, Szwecja)
Paul Brereton, Jacqueline Patel, Tao Wu (HSE, Wielka Brytania)
Fabian Heisterkamp, Patrick Kurtz (BAuA, Niemcy)
Bruno Caraud, Jean Jacques (DGT, Francja)
Begońa Juan y Seva Guevara (INSST, Hiszpania)
Dick Korver (SZW, Holandia)
Kontakt: NOMAD.Task.Force@hse.gov.uk

Przewodnik (w języku niemieckim/angielskim/hiszpańskim/francuskim/holenderskim/szwedzkim) można pobrać bezpłatnie pod adresem:

www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/NOMAD-Guide.html