KANBrief 2/18

Producent spotyka się z konsumentem: jak poprawić bezpieczeństwo sprzętu budowlanego

Projekt realizowany wspólnie przez europejskich partnerów społecznych w sektorze budowlanym i Europejskie Stowarzyszenie Producentów Maszyn Budowlanych (CECE) pokazuje, że są nowe sposoby komunikacji i współpracy. Bezpośredni dialog pomiędzy producentami i konsumentami może być inspiracją dla prostych rozwiązań nawet w przypadku dość złożonych kwestii, takich jak lepsza ergonomia sprzętu roboczego lub aspekty bezpieczeństwa, a także może wspierać proces normalizacji europejskiej.

Partnerzy społeczni w sektorze budownictwa działający na poziomie europejskim, tj. Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego (EFBWW) oraz Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego (FIEC) od kilku lat zajmują się potencjalnymi zagrożeniami związanymi ze stosowaniem maszyn budowlanych. W wyniku wewnętrznej dyskusji w ramach wspólnej grupy roboczej utworzonej specjalnie w tym celu, obaj partnerzy społeczni zwrócili się do CECE (Europejskiego Komitetu Maszyn Budowlanych) i zaproponowali wspólny projekt. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem CECE.

Zasadniczą ideą projektu było to, że bezpośredni dialog pomiędzy producentami a użytkownikami wyrobów może być prostym sposobem na poprawę jakości, tak aby stosowanie wyrobów nie zagrażało bezpieczeństwu i zdrowiu użytkowników. Tytuł koncepcji brzmi: "Producent spotyka się z konsumentem".

Wniosek o dofinansowanie projektu został zatwierdzony przez Komisję Europejską i projekt otrzymał środki na realizację. W trakcie trwania projektu odbyło się pięć jednodniowych warsztatów. Pierwsze warsztaty miały na celu ułatwienie ogólnej dyskusji pomiędzy partnerami projektu i ekspertami z dziedziny normalizacji, inżynierii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zawężenia i zdefiniowania tematów, którymi należy się zająć na dalszych etapach. Cztery kolejne warsztaty dotyczyły następujących bloków tematycznych:

• Normalizacja

• Ergonomia

• Organizacja placu budowy i organizacja szkoleń dla pracowników

• Monitorowanie widzenia wstecznego i unikanie wypadków

Na podstawie warsztatów i przeprowadzonych podczas nich dyskusji opracowano cztery karty informacyjne. Każda karta informacyjna odnosi się do jednego z podanych tematów. Karty informacyjne łączą ogólne informacje i opisy problemów z ilustracjami i informacjami na temat możliwych usprawnień podczas normalizacji, projektowania maszyn, organizacji placu budowy i szkolenia pracowników. Wyniki projektu zostały zebrane w postaci niewielkiej broszury, która jest dostępna w dziewięciu językach www.efbww.org/default.asp?Issue=working safer

Porozumienie przyjęte przez partnerów projektu wymienia szereg dobrowolnych zobowiązań ze strony uczestniczących stowarzyszeń oraz wnioski przedstawione decydentom na poziomie europejskim. Wnioski te koncentrują się na tym, w jaki sposób można wykorzystać nawiązaną obecnie współpracę między stowarzyszeniami, które były zaangażowane w projekt, na rzecz europejskich instytucji normalizacyjnych oraz instytucji działających w strukturach UE, istotnych z punktu widzenia normalizacji, a także w jaki sposób można nawiązać systematyczny dialog. W szczególności wzywają do tego, aby:

• Sieć partnerów projektu otrzymała miejsce w Grupie Roboczej ds. Maszyn Komisji Europejskiej oraz w systemie CEN i ISO, aby móc aktywnie uczestniczyć poprzez zgłaszanie uwag i zaleceń. Umożliwiłoby to przekazywanie informacji szerokiemu gronu podmiotów i ekspertów, którzy są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowani w bezpieczeństwo maszyn budowlanych, poza normalizacją, nadzorem rynku, inspekcją pracy i produkcją.

• Zapewnić lepsze zasoby w celu ułatwienia komunikacji między zainteresowanymi stronami a CEN, tj. właściwym komitetem technicznym (CEN/TC 151, Maszyny i urządzenia dla budownictwa oraz materiały budowlane - Bezpieczeństwo).

• Wspierać metodę informacji zwrotnej opisaną w CEN/TR 16710-1, aby użytkownicy mogli być jak najefektywniej zaangażowani w ocenę i udoskonalanie istniejących norm.

• Utworzyć platformę europejską, która zajmować się problemami społecznotechnicznymi oraz skupiać szeroką grupę zainteresowanych stron w celu omówienia perspektyw, w jaki sposób postęp cyfrowy (cyfryzacja) może zwiększyć bezpieczeństwo pracy z maszynami budowlanymi.

Rolf Gehring
Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego (EFBWW)

rgehring@efbh.be