© KAN

KANBrief

KANBrief dostarcza informacji o zagadnieniach ochrony pracy w procesach normalizacji. Ma przede wszystkim zwiększać zainteresowanie a tematyką oraz poprawiać wymianę informacji pomiędzy ekspertami z dziedziny bezpieczeństwa i zdrowia w pracy biorącymi udział w procesach normalizacji a KAN. Ma on również wspomagać porozumienie się z ekspertami BHP w innych krajach UE.

KANBrief pojawia się co kwartał. Dystrybucja wydrukowanych publikacji prowadzona jest bezpłatnie drogą pocztową. Jeśli chcielibyście Państwo otrzymywać KANBrief, proszę przesłać nam e-mail z krótką informacją.

Wszystkie pozostałe wydania KANBrief znajdują się na stronach w języku angielskim

Rok wydania
Temat specjalny

Projekt realizowany wspólnie przez europejskich partnerów społecznych w sektorze budowlanym i Europejskie Stowarzyszenie Producentów Maszyn Budowlanych (CECE) pokazuje, że są nowe sposoby komunikacji i współpracy. Bezpośredni dialog pomiędzy producentami i konsumentami może być inspiracją dla prostych rozwiązań nawet w przypadku dość złożonych kwestii, takich jak lepsza ergonomia sprzętu roboczego lub aspekty bezpieczeństwa, a także może wspierać proces normalizacji europejskiej. more

Dostęp do maszyn budowlanych – w celu uzyskania dostępu do stanowiska kierowcy, aby zatankować lub uzupełnić inne płyny lub wykonać prace konserwacyjne – jest scenariuszem, w którym często zdarzają się wypadki przy pracy. Aby lepiej zrozumieć przyczyny wypadków, Francuska Krajowa Federacja Robót Publicznych przeprowadziła badania ergonomiczne w wielu przedsiębiorstwach. W efekcie otrzymano szereg obserwacji i strategii rozwiązań, skierowanych zarówno do personelu obsługującego, jak i do producentów maszyn. more

Temat wydania

Norma ISO 450011 została opublikowana w dniu 12 marca 2018 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). W niektórych kręgach reakcja na pojawienie się normy przypominała „narodziny gwiazdy”; inne zainteresowane strony – przedstawiciele przemysłu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przyjęły bardziej zróżnicowany punkt widzenia. Opinie na temat opublikowanego już dokumentu znacznie się różnią. W czerwcu 2018 r. ukazało się wspólne tłumaczenie normy na język niemiecki, austriacki i szwajcarski. more

W dniu 19 grudnia 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia UE w sprawie nadzoru rynku1. Jeżeli rozporządzenie to zostanie przyjęte, będzie miało decydujący wpływ na to, jak prowadzony będzie nadzór rynku. Władze krajów związkowych Niemiec są jednak zdania, że niektóre aspekty rozporządzenia wymagają znaczących zmian. Rozporządzenie nakłada na władze wysokie koszty biurokratyczne, a wybór planowanych instrumentów również powinien zostać poprawiony. more

Światło wpływa na zegar biologiczny człowieka oraz na szereg procesów fizjologicznych. W styczniu 2018 roku KAN zorganizował po raz drugi warsztaty na temat takich pozawzrokowego oddziaływania światła. Temat mobilizuje wiele zainteresowanych stron, które czasami dążą do różnych celów. Warsztaty KAN promują wymianę informacji między wszystkimi zaangażowanymi stronami i przyczyniają się do rozwoju strategii przyszłych badań, normalizacji i regulacji. more

Emisja drewna lub pyłu krzemionkowego z nowych ręcznych narzędzi elektrycznych jest mierzona zgodnie ze znormalizowanymi metodami badań. Metody te mają jednak pewne ograniczenia, które utrudniają ich powtarzalność. INRS, francuski instytut bezpieczeństwa i higieny pracy1, proponuje inną metodę badań, która umożliwiłaby klasyfikację różnych maszyn do tego samego procesu pracy, w zależności od poziomu emisji pyłu. more

Temat specjalny

Celem projektu „Work-by-Inclusion“ jest włączenie osób z ubytkiem słuchu do logistycznych operacji magazynowych. ­Pracownicy biorący udział w projekcie otrzymują ważne informacje za pośrednictwem inteligentnych okularów. System umożliwia również komunikację między pracownikami z upośledzeniem słuchu i bez ubytku słuchu. more

Roboty pracujące w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi są uważane za kluczowy krok w kierunku połączonej w sieć, elastycznej fabryki przyszłości. Współpraca między ludźmi a robotami może zmniejszyć presję na pracowników produkcji i umożliwić przedsiębiorstwom szybsze reagowanie na potrzeby rynku. Bezpośrednia bliskość operatora robotów wymaga wysokiego poziomu bezpieczeństwa od systemów wspomagających, a jednocześnie oferuje możliwości integracji osób niepełnosprawnych. more

Projektowanie miejsc pracy sprzyjających włączeniu społecznemu jest częścią szerszego podejścia do zapewnienia zdolności do pracy. Ze względu na zmiany demograficzne cel ten nabiera coraz większego znaczenia. Kluczowymi aspektami tej działalności są środki techniczne na rzecz projektowania miejsc pracy, które będą dostępne. Są one realizowane przy ścisłej współpracy i zaangażowaniu osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz wybranych przedstawicieli pracowników o znacznym stopniu niepełnosprawności. more

Temat wydania

Inteligentne okulary w miejscu pracy to już nie science fiction. Urządzenia te, jeszcze do niedawna wychwalane (lub wyśmiewane) jako futurystyczny projekt kalifornijskiej sceny technologicznej, trafiły do miejsc pracy w magazynach oraz do działalności produkcyjnej i usługowej. Badania nad bezpiecznym użytkowaniem urządzeń nie nadążają jednak za rozwojem samej technologii, podobnie jak zbiór przepisów je regulujących i związanych z nimi wymagań, które opierają się na potwierdzonych obserwacjach. more

Podczas obróbki drewna opałowego często dochodzi do poważnych obrażeń w wyniku się osób sięgających do strefy cięcia lub rozłupywania. W celu zmniejszenia częstotliwości występowania i dotkliwości wypadków zmieniono normy dla łuparek klinowych i pilarek tarczowych stosowanych do tego celu. Prace rewizyjne opierały się na dyskusjach ekspertów, moderowanych przez KAN, oraz na badaniach wypadków prowadzonych przez niemieckie instytucje ubezpieczenia społecznego dla sektora rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa (SVLFG). more

Podczas zrywki za pomocą wciągarki używa się sprzętu takiego jak zawiesia (łańcuchy, liny, krążki lub haki). Służy on do zawieszania pni drzew na kablu wciągarki. Ważne jest, aby dobrać odpowiednie i wystarczająco mocne zawiesia, które bezpiecznie pochłoną siły wywierane podczas pracy. Opublikowano normę poświęconą temu zagadnieniu. more

Temat specjalny

W fabryce przyszłości ludzie i maszyny będą połączone w sieci danych. Również „rzeczy” i systemy będą się ze sobą komunikowały: przedmiot z narzędziem, rynek z produkcją, produkcja z wcześniejszym dostawcą. Jednakże tego rodzaju połączenie w sieć w
obrębie procesów produkcyjnych i ponad granicami przedsiębiorstwa jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieją normy i specyfikacje, które obowiązują na całym świecie - i jeśli dostępni są wykwalifikowani pracownicy.
more

Każdy mówi o „Przemyśle 4.0”. Co dokładnie oznacza ta „czwarta rewolucja przemysłowa” i jakie warunki muszą być spełnione, aby mogła nastąpić? Czy naprawdę opracowywane są zupełnie nowe technologie, czy też są to istniejące technologie jedynie w nowym opakowaniu? more

Rosnąca dostępność przystępnych cenowo technologii komunikacyjnych sprawia, że inteligentne fabryki znajdują się w zasięgu średnich przedsiębiorstw. Producenci stoją przed wyzwaniem: sprostać coraz bardziej zróżnicowanym życzeniom swoich klientów, a jednocześnie produkować wyroby w większych ilościach, szybciej i taniej. Jest to jedyny sposób na utrzymanie rentowności ich przedsiębiorstw w obliczu rosnącej konkurencji. more

Temat wydania

Operatorzy i technicy muszą często wchodzić do zbiorników ciśnieniowych w celu wykonania prac budowlanych, konserwacyjnych, naprawczych i kontrolnych. Jednakże punkty dostępu, przez które muszą przejść w tym celu, są często tak małe, że chociaż dostęp do nich jest możliwy, ratowanie tych pracowników w razie wypadku stwarza znaczne trudności. Politechnika Mediolańska przeprowadziła szereg badań w tym zakresie w ramach opracowywania przez studentów dwóch prac magisterskich. more

Od 1993 r. niemieckie instytucje ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego i wypadkowego ściśle współpracowały ze sobą w Europejskim Przedstawicielstwie Niemieckich Ubezpieczeń Społecznych (DSV) w Brukseli, aby wspólnie przedstawiać swoje interesy instytucjom UE. W wielu kwestiach Przedstawicielstwo Europejskie jest również ważnym partnerem KAN.
more

Przedsiębiorstwa powinny być oceniane nie tylko pod kątem zysków i wydajności, ale również pod kątem tego, jak dobrze wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego. Siedem największych państw uprzemysłowionych świata (G7) dodało jeszcze jeden aspekt: kwestię zorientowania na człowieka. Sposób, w jaki można to osiągnąć w przedsiębiorstwach opisany jest w nowej normie EN ISO 275001. more

Temat specjalny

Państwa członkowskie UE mogą zorganizować krajowy system opieki zdrowotnej według własnego uznania. Jednocześnie wiele europejskich i międzynarodowych norm ma celu coraz większe zharmonizowanie tego obszaru. Czy sposoby leczenia będą w przyszłości określone w mniejszym stopniu przez specyfikacje krajowych instytucji ubezpieczenia społecznego i stowarzyszeń medycznych, a w większym przez standaryzowany europejski system opieki zdrowotnej? Fikcyjne studium przypadku przedstawia jedno z możliwych rozwiązań.  more

Jesienią 2012 r. Komisja Europejska wszczęła proces rewizji europejskich ram prawnych dla wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Wiosną 2017 r. obowiązywać zaczęły dwa nowe rozporządzenia, czego skutkiem są pewne zmiany i konieczność ich wprowadzenia do prawa krajowego. more

KAN udostępnił w Internecie kolejny moduł szkoleniowy, co zbiegło się w czasie z publikacją nowego rozporządzenia 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych. Prezentacje Powerpoint obejmują podstawowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu ergonomicznych wyrobów medycznych. Wyroby medyczne obejmują bardzo złożone urządzenia, takie jak respiratory, ciśnieniomierze, pompy infuzyjne, wózki inwalidzkie, termometry i opatrunki. more

Konstrukcja stacji pogotowia musi spełniać wymagania szeregu przepisów. Poza przepisami budowlanymi, są to między innymi krajowe przepisy BHP oraz zbiór przepisów niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego. Należy również wziąć pod uwagę szczególne aspekty związane z użytkowaniem budynku po jego wybudowaniu. Może to powodować znaczne trudności podczas planowania budynku, który musi spełniać wszystkie te wymagania. more

Temat wydania

Założone w 1856 roku Stowarzyszenie Inżynierów Niemieckich (VDI) liczy obecnie 155 000 członków i ma długą tradycję w zakresie przepisów technicznych. Co roku aktualizowanych i publikowanych jest ponad 200 nowych norm VDI. Wraz z innymi instytucjami opracowującymi przepisy techniczne VDI wspiera cel, jakim jest stworzenie spójnego zbioru regulacji obejmujących wszystkie dziedziny techniki. more

Temat specjalny

Cyfryzacja stwarza nowe opcje dla organizacji pracy, a tym samym nowe możliwości dla bezpieczeństwa i zdrowia. Dotyczy to wszystkich form pracy, bez względu czy jest to praca umysłowa czy fizyczna. Wyzwaniem jest wykorzystanie dostępnych możliwości w taki sposób, aby znaleźć rozwiązanie, które zaspokoi potrzeby danego przedsiębiorstwa.  more

Zastosowanie samodzielnych technologii zwraca uwagę na związek między człowiekiem a maszyną. W jaki sposób „stalowi współpracownicy” mają wyglądać i zachowywać się, żeby praca z nimi była przyjemna dla pracowników? Aby miejsca pracy, w których roboty współpracują z ludźmi odniosły sukces, należy zwrócić uwagę nie tylko na obiektywne bezpieczeństwo pracowników, lecz również na ich subiektywne poczucie bezpieczeństwa. more

Koncepcja Przemysł 4.0 to połączenie w sieci ludzi, maszyn oraz instalacji. Ze względu na interakcje między tymi partnerami komunikacyjnymi nie tylko bezpieczeństwo funkcjonalne (np. zatrzymanie maszyny, gdy strumień światła w fotokomórce zostanie przerwany) powinno być uwzględnianie w ochronie człowieka. Bezpieczeństwo informacyjne (np. zabezpieczenie oprogramowania robota przed wprowadzeniem nieautoryzowanych zmian w sieci) jest równie ważne.        more

Rzemiosło jest związane z pracą człowieka o wiele silniej niż przemysł. Całkowita automatyzacja i połączenie w sieci wszystkich procesów, w którymi mamy do czynienia w koncepcji Przemysł 4.0 jest więc prawie niemożliwa. Tymczasem cyfryzacja oferuje liczne możliwości także sektorowi rzemiosła: poszerzenie zakresu usług, automatyzację zadań, uproszczenie procesów pracy oraz zwiększenie bezpieczeństwa.Rzemiosło jest związane z pracą człowieka o wiele silniej niż przemysł. Całkowita automatyzacja i połączenie w sieci wszystkich procesów, w którymi mamy do czynienia w koncepcji Przemysł 4.0 jest więc prawie niemożliwa. Tymczasem cyfryzacja oferuje liczne możliwości także sektorowi rzemiosła: poszerzenie zakresu usług, automatyzację zadań, uproszczenie procesów pracy oraz zwiększenie bezpieczeństwa. more

Temat wydania

Nanomateriały występują w różnych formach i strukturach zagrożenia związane z ich stosowaniem są zróżnicowane i w wielu przypadkach nie zostały jeszcze zbadane. Materiały te są już jednak szeroko stosowane. W obszarze normalizacji pojawia się również wiele pytań, które oczekują odpowiedzi. Jakie dokumenty dotyczące nanomateriałów są dostępne? Czy znajdziemy w nich odniesienia do bezpieczeństwa i higieny pracy? Jak eksperci BHP mają odnaleźć się w gąszczu informacji? Odpowiedzi można znaleźć w nowym badaniu KAN. more

Podczas produkcji narzędzi i maszyn, opracowywania i wytwarzania części pojawiają się sytuacje, w których operator musi manualnie interweniować w proces produkcji, gdy osłony maszyny są podniesione. Dodatkowy tryb pracy, który pozwala na „serwisowanie” w bezpiecznych warunkach może zapobiegać niebezpiecznemu manipulowaniu przy osłonach. Jednak użycie tego trybu możliwe jest tylko wtedy, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań technicznych. more

Temat specjalny

23 czerwca 2016 r. w Wielkiej Brytanii odbyło się referendum dotyczące dalszego członkostwa kraju w Unii Europejskiej. Większość głosujących – z niewielką, ale jednak przewagą opowiedziała się za opuszczeniem UE. Brexit spowoduje, że relacje Wielkiej Brytanii z Europą, a nawet ze światem zmienią się. Nie oznacza to jednak izolacji, a BSI – brytyjska organizacja normalizacyjna ma zamiar kontynuować bezpośrednią współpracę z europejskimi partnerami w ramach niezależnego, europejskiego systemu normalizacyjnego. more

Wyroby, które są niebezpieczne lub nie spełniają wymagań określonych w przepisach unijnych, nie mogą być wprowadzone na rynek w Unii Europejskiej. Aby nie dopuścić takich wyrobów do obrotu Komisja Europejska ustanowiła procedurę oceny zgodności, w ramach której w pewnych przypadkach wyroby są badane przez niezależne podmioty. Jak działa ta procedura w przypadku producentów spoza Unii, którzy chcieliby wprowadzić swoje wyroby na rynek europejski? more

Temat wydania

Światło, w każdej postaci, wywiera wpływ na fizjologię człowieka. Ze względu na to, że jest to złożone zagadnienie, nie udało się opracować zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w pracy związanych w zastosowaniem relatywnie nowej technologii sztucznego, biologicznie efektywnego oświetlenia. We wrześniu 2016 roku Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji zorganizowała spotkanie przedstawicieli zaangażowanych stron, aby opracować strategię na rzecz bezpiecznego użytkowania technologii oświetleniowych. more

Światło jest ważne i to nie tylko dla ludzkiego wzroku. Nowoczesne systemy oświetleniowe wykorzystują również pozawzrokowe właściwości światła, na przykład wpływ na rytm dobowy. Zgodnie z zapisami zawartymi w mapie drogowej z Arnsberg, ustawodawcy, pracodawcy, pracownicy i projektanci powinni pracować nad możliwościami, jakie oferuje nowa technologia jak najwcześniej, aby w przyszłości sztuczne oświetlenie wspierało zdrowie człowieka w miejscu pracy w najlepszy możliwy sposób. more

Aspekty bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy często znajdują się w normach. Jednak z zasady przepisy i rozporządzenia krajowe oraz przepisy instytucji ubezpieczenia wypadkowego mają pierwszeństwo w stosunku do norm. W Niemczech od 2015 roku relacje między normalizacją, a przepisami i rozporządzeniami są uregulowane w dokumencie strategicznym dotyczącym roli normalizacji w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, do którego dodano właśnie bardziej szczegółowy opis tego procesu. more

W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą być pewne, które z licznych, a czasami wręcz abstrakcyjnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno krajowych jak i przepisów Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego mają obowiązek stosować? Odpowiedzią jest nowy instrument prewencyjny pod postacią norm sektorowych. Normy sektorowe to zbiór wymagań i informacji z różnych rozporządzeń dotyczących BHP, dzięki któremu wszystkie ważne informacje widoczne są już na pierwszy rzut oka. more

Temat specjalny

Odzież inteligentna jest modna. Nie brakuje pomysłów, jednak ich wdrożenie i związana z tym normalizacja są nadal w powijakach. Daje to jednak możliwość zapytania potencjalnych użytkowników o ich oczekiwania, doświadczenia i sugestie, a następnie uwzględnienia ich opinii podczas opracowywania norm. Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji zorganizowała warsztaty z udziałem strażaków, których celem było właśnie przeprowadzenie konsultacji – mogą one być modelem dla podobnych działań. more

Czy osoby, które opracowują teksty norm i ustalają zawarte w nich przepisy są wystarczająco zaznajomione z sytuacją w terenie? Aby sprawdzić, czy niektóre wymagania dotyczące widoczności dla maszyn do robót ziemnych są realistyczne i można je wdrożyć przedstawiciele instytucji nadzoru rynku oraz osoby opracowujący normę spędzili dzień w przedsiębiorstwie, gdzie przyglądali się różnym maszynom. more

Temat wydania

Raport opracowany na zlecenie KAN i opublikowany w grudniu 2016 roku przedstawia wyniki analizy, do których fragmentów norm i tego typu dokumentów odwołują się sądy w wydawanych orzeczeniach i dlaczego. Jeden z wniosków tego raportu mówi, że terminy „normatywny” i „informacyjny”, które są dokładnie zdefiniowane w regułach dotyczących struktury norm, mają nieco inne znaczenie w orzeczeniach sądu. more

Wibracje to powszechne zagrożenie występujące podczas pracy z maszynami. Jeśli pracodawcy nie mogą ustalić, czy przestrzegane są dopuszczalne wartości, na przykład z danych dostarczonych przez producenta, niezbędne jest wykonanie pomiarów. Nie jest to jednak banalne zadanie, a wyniki pomiarów zależą między innymi od osób, które je przeprowadzają. Powstaje więc pytanie, kto jest odpowiednio wykwalifikowany, aby w sposób właściwy przeprowadzić pomiary. more

Tory kolejowe jako środowisko pracy wiążą się z różnymi zagrożeniami dla pracowników. Szczególną uwagę należy więc zwracać na środki bezpieczeństwa. Norma europejska dotycząca prac na torze wprowadza badania sprawności pracowników jako jeden ze środków. Z punktu widzenia Niemiec jest to problematyczne, ponieważ przepisy dotyczące kompetencji pracowników podlegają wyłącznie ustawodawstwu krajowemu. more

Normalizacja nie jest odporna na cyfryzację oraz rozwój technologii. Czy w związku z tym powinna zostać zredefiniowana? Coraz szybsze tempo zmian wymaga podjęcia działań przez zaangażowane strony. W procesie tym nie można pominąć aspektów zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Podczas Walnego Zgromadzenia IEC w 2016 roku eksperci dyskutowali na temat nowych rozwiązań w ramach panelu „Bezpieczeństwo.Przyszłość.Normalizacja”. more

Komisja Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN)
Sekretariat
Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin
Niemcy

Tel. +49 2241 231-3471
Fax: +49 2241 231-3464
E-Mail: info@kan.de
Strona internetowa: www.kan.de

Informacje prawne - Polityka ochrony danych
Twitter - Xing - LinkedIn
© 2018 - Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN)